Räddningsverkets internationella insatser ur ett genusperspektiv

Trots att 5 år har gått sedan FN resolutionen 1325 antogs har få aktiviteter vidtagits i Sverige för att verkställa beslutet. Den svenska regeringen har därför tydliggjort att implementeringen av resolution 1325 i svenska internationella insatser är ett prioriterat område. Det avrapporterade projektet består av tre delstudier som med olika metoder belyser hinder och möjligheter avseende implementeringen av ett genusperspektiv och resolution 1325 i Räddningsverkets internationella insatser. Slutsatsen från denna studie är att Räddningsverkets internationella insatser saknar ett genusperspektiv i verksamheten. Rekommendationer inklusive checklista för implementeringen av ett genusperspektiv och resolution 1325 i Räddningsverkets internationella insatser delges inom ramen för denna rapport.

Författare Ivarsson, Sophia; Edmark, Lina
Serie ILM. Serie F

Pris
close