Tillit under påfrestande förhållanden vid internationella missioner

Syftet var att kartlägga svenska officerares värdering av: (1) betydelsen av tillit vid internationella insatser, (2) faktisk upplevd tillit vid dessa insatser samt (3) faktorer som påverkar tillit till högre respektive underställda chefer vid internationella insatser. Erhållna svar från 190 studerande vid Försvarshögskolans Chefsprogram och Stabsutbildning (89 % svarsfrekvens) visar att tillit till direkt underställda chefer, till chefer på samma nivå och till närmsta chef värderades som synnerligen betydelsefullt. Faktiskt upplevd tillit under internationella insatser var huvudsakligen hög. Ett stort antal faktorer identifierades kring vad som påverkar tillit till höge chefer (634 indikatorer) respektive till underställda chefer (597 indikatorer). Konsekvenser för utbildnings och övningsverksamhet diskuteras.

Författare Fors, Maria; Sjöberg, Misa; Berggren, Anders W.; Larsson, Gerry
Serie ILM. Serie I

Pris
close