Risk- och säkerhetsuppfattningar inom det svenska försvaret

Rapporten presenterar fyra empiriska studier som genomfördes under perioden 2008-2010. Gemensamt för studierna är att de belyser faktorer som påverkar attityder till risk- och säkerhet vid militär verksamhet, med särskilt fokus på individuella karakteristika, ledarskap, och gruppsammanhållning. Däremot uppvisar studierna en betydande bredd i tillämpningsområdet då de belyser dessa aspekter inom olika militära grupper. _x00B_De samlade fynden från studierna visar att individuella karakteristika utryckt i termer av spänningssökande tendenser, säkerhetsskepticism och säkerhetsfatalism har en betydande påverkan på individens risk- och säkerhetsattityder. Resultatet visar också att den grad i vilken den närmaste chefen framhåller risktagning och/eller betonar säkerhet i sitt ledarskap får konsekvenser för underställdas risk- och säkerhetsuppfattningar. Det kan också konstateras utifrån studierna att graden av uppgiftssammanhållning och erfarenhet av utlandstjänst påverkar den enskildes risk- och säkerhetsuppfattningar. Variationer i risk- och säkerhetsattityder tycks i sin tur delvis kunna förklara bristande säkerhetsbeteenden. _x00B_Dagens militära operationer ställer stora krav på militär personal, i synnerhet ledare, att bedöma, kommunicera och hantera risk- och säkerhetsfrågor inom ramen för ett brett spektrum av miljöer och uppdrag. Studierna bidrar i detta sammanhang med kunskap om aspekter som bör beaktas av ledare och i utbildningar för att skapa ett positivt och effektivt risk- och säkerhetsklimat.

Författare Börjesson, Marcus; Enander, Ann
Serie ILM. Serie I

Pris
close