Riskprofiler inom militär verksamhet

Syftet med denna studie var att undersöka reliabiliteten för det internationellt använda testet Evaluation of Risks Scale (EVAR) i en svensk militär kontext. EVAR mäter en generell riskbenägenhet men också olika subdimensioner av riskbenägenhet. I studien studerades också relationen mellan riskbenägenhet, olika typer av impulsivitet och säkerhetsvärderingar. Slutligen undersöktes skillnader mellan respondentgrupperna för de studerade variablerna. _x00B_Resultatet visar att EVAR kan användas i en svensk militär kontext och på ett reliabelt sätt ge kunskap om variationer i riskbenägenhet hos militär personal. I synnerhet uppvisas tillfredsställande reliabilitet för generell riskbenägenhet och delskalorna danger seeking, invincibility, risk/thrill seeking och self confidence. Resultatet ger också belägg för att impulsivitet och säkerhetsvärderingar utgör viktiga förklaringsfaktorer för individuella variationer i riskbenägenhet. Vidare indikerar studien att olika typer av "riskprofiler" kan identifieras utifrån variationer i riskbenägenhet, impulsivitet och säkerhetsvärderingar. Slutligen visar resultatet att graden av riskbenägenhet kan skilja sig åt mellan olika militära grupper. _x00B_Att tidigt kunna identifiera personer med farligt risktagande och/eller spänningssökande torde vara av betydelse för de riskfyllda verksamheter som tjänstgöring i insatsförsvaret innebär. Denna studie ger i detta sammanhang intressanta implikationer vad gäller mätning och analys av relevanta aspekter och tar därmed ut riktningen för fortsatta studier inom det svenska försvaret._x00B_

Författare Börjesson, Marcus; Enander, Ann
Serie ILM. Serie I

Pris
close