Risk, riskkommunikation och militärt ledarskap

Föreliggande rapport har haft som syfte att ställa samman och diskutera forskning om riskuppfattning och riskkommunikation med särskild bäring på problematik för militärt ledarskap. Mer specifikt behandlar rapporten tre centrala kunskapsområden: riskperception, risktagande och riskbenägenhet samt riskkommunikation. Området får anses ytterst relevant med tanke på att försvarsmakten står inför nya uppgifter såsom fredsframtvingande insatser, vilket ställer krav på militära ledare att hantera ett brett spektrum av risk- och hotsituationer. Forskning med civil tillämpning har bedrivits intensivt sedan 1960-talet. Erfarenheter från denna forskning har nyttjats för att identifiera områden och begrepp som har relevans och tillämpning inom en militär kontext. Rapporten utmynnar utifrån denna fokus i en diskussion om ledarskapets roll samt behov av insikter och färdigheter hos militära ledare. Avslutningsvis presenteras ett antal relevanta frågor för fortsatt forskning

Författare Börjesson, Marcus; Lajksjö, Örjan; Enander, Ann
Serie ILM. Serie T

Pris
close