Svenska kärnvapen?

I denna antologi uppsatser tas planerna på svenska kärnvapen under Kalla kriget upp både från politiska, militära och tekniska synpunkter. _x00B_En rad olika perspektiv ges på frågans hantering med tonvikt på perioden 1945-1970. Förre generaldirektören Nils Gyldén, diskuterar den danske Nobelpristagaren i fysik, Niels Bohr, de svenska kärnvapenplanerna och kopplingarna till den svenska kärnenergiutbyggnaden. Fil mag, Lars Ulfving går i sin uppsats rakt på sak och ställer frågan: Varför blev det ingen svensk atombomb? Ulfving diskuterar även hur långt de svenska bedömningarna egentligen byggde på en relevant och korrekt uppfattning om omvärlden. Den nuvarande flottiljamiralen Jan Thörnqvist tar i sin uppsats upp försvarsgrenarnas inställning och den fackmilitära debatten 1954-1965. Det är en omarbetad utredning från Försvarshögskolan. Inte minst avvägningen mellan kärnvapen och konventionella vapen och kostnaderna är här centrala teman. Denna skrift ingår i forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK), som är en samverkan mellan Försvarshögskolan, Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungl Örlogsmannasällskapet (FHS, KKrVA, KÖMS).

Författare Zetterberg, Kent; Gyldén, Nils; Ulfving, Lars; Thörnqvist, Jan
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 978-91-86137-00-7

Price
close